TIN BUỒN

GIÁO SƯ SVEN HANSBO, NGƯỜI BẠN LỚN
CỦA NGÀNH ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM
TỪ TRẦN NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2018,
HƯỞNG THỌ 94 TUỔI.

  1. Tin buồn (Thông báo của Hội CHĐ & ĐKTCT VN)
  2. Cáo phó (Dịch toàn văn cáo phó của Hội Địa kỹ thuật Thụy Điển)
  3. Obituary Prof. Sven Hansbo, 1924–2018
  4. Videoclip về Prof. Sven Hansbo tại Việt Nam

TIN BUỒN: GIÁO SƯ SVEN HANSBO, NGƯỜI BẠN LỚN CỦA NGÀNH ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM TỪ...

Giáo sư Sven Hansbo, người bạn lớn của Hội Cơ học đất & Địa kỹ thuật công trình Việt Nam, và cộng đồng người làm Địa kỹ thuật Việt Nam, đã từ...
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
HỘI VIÊN MỚI