Tiểu ban Khoa học

  • Trưởng ban: Nguyễn Anh Dũng / 0903 402 326
  • Phó Trưởng ban: Đinh Quốc Dân
  • Chức năng: Hoạt động khoa học, nghiên cứu, tư vấn cho nhà nước, v.v.

Kế hoach hoạt động trong 5 năm tới:

Hình thành một số đề tài nghiên cứu ứng dụng cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn như ổn định mái dốc, bờ sông, các giải pháp chứa nước nhỏ cho các vùng khó khan về nước trong mùa khô. Đề tài mang tính cấp Nhà nước hay cấp bộ và tỉnh.
Quan hệ với các Bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thủy lợi, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Tổng hội Xây dựng Việt Nam để tìm kiếm các đề tài nghiên cứu.
Cung cấp danh sách chuyên gia chuyên ngành hẹp cho các cơ quan nêu trên để tham gia trong công tác nghiệm thu các công trình quan trong hay tham gia công tác phản biện xã hội.

Liên kết với Tiểu ban Hội thảo & Đào tạo để cung cấp các chuyên để đào tạo dựa trên năng lực của các chuyên gia.

Các hoạt động khác.

Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trong năm 2017:

  • Thành lập các tiểu ban chuyên ngành của Địa Kỹ thuật.
  • Lập danh sách các chuyên gia có chuyên môn sâu có khả năng tham gia trong việc tư vấn kỹ thuật, phản biện.