Tin về Hội nghị GEOTEC HANOI 2016 đăng trên ISSMGE Bulletin số 6