Vì sao nên gia nhập hội VSSMGE

Ai có thể tham gia Hội VSSMGE? Tất cả những ai công tác trong lĩnh vực cơ học đất, địa kỹ thuật công trình, địa kỹ thuật môi trường và các hoạt động liên quan, hoặc quan tâm đến lĩnh vực này, đều có thể gia nhập Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE). Để trở thành hội viên của của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt nam (VSSMGE), bạn phải làm đơn xin gia nhập Hội (xem mẫu đơn dưới đây) và gửi mail trực tiếp cho chủ tịch Hội tới địa chỉ [email protected]. Trong tương lai, có thể xin gia nhập Hội online trên trang web của Hội.
Là hội viên VSSMGE bạn được hưởng những quyền lợi sau:
• Quyền tham gia các Đại hội, cuộc họp BCH mở rộng;
• Tham gia các lớp học do Hội tổ chức, giảm 50% phí hoặc miễn phí, chỉ cần trình thẻ Hội viên;
• Được tham gia các đề tài KHKT, các hoạt động tư vấn và phản biện xã hội do Hội chủ trì;
• Được tham gia các hoạt động quốc tế của ISSMGE mà VSSMGE là một quốc gia thành viên;
• Hội giúp đỡ các hội viên trẻ liên hệ đào tạo cao học và tiến sĩ trong và ngoài nước;
• Hội sẽ xây dựng lại trang web, trong đó có cơ sở dữ liệu về các hội viên cá nhân và tập thể, các hội viên có thể truy cập để tìm kiếm thông tin dễ dàng;
• Xây dựng thư viên thư viện online, chỉ hội viên được truy cập…
• Nhận thông tin thường xuyên về các sự kiên địa kỹ thuật quốc tế & trong nước, chỉ hội viên được nhận sớm…
• Bản tin Hội VSSMGE Bulletin sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ mail của bạn 6 tháng 1 lần.

Vì sao nên gia nhập hội ISSMGE

Ai có thể tham gia Hội ISSMGE? Một cá nhân có thể trở thành Hội viên của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình Quốc tế (ISSMGE) khi đăng ký thông qua VSSMGE, quốc gia thành viên của ISSMGE từ năm 1985. Để trở thành Hội viên quốc tế ISSMGE
Để trở thành Hội viên quốc tế ISSMGE, bạn có thể gửi mail trực tiếp cho chủ tịch Hội tới địa chỉ [email protected]. Là hội viên ISSMGE bạn được hưởng những quyền lợi sau:
• Chỉ hội viên quốc tế mới có thể gửi bài tới các Hội nghị thế giới về Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình (ICSMGE), được tổ chức 4 năm một lần, cũng như các Hội nghị, hội thảo khác do ISSMGE tổ chức như ARC (Asian Regional Conference on SMGE), cũng được tổ chức 4 năm một lần so le với ICSMGE.
• Các hội viên quốc tế cá nhân có thể xin hỗ trợ tài chính từ Quỹ ISSMGE để có thể tham gia vào các hoạt động quốc tế như hội nghị, hội thảo và các khóa học ngắn hạn, v.v.
• Hưởng mức giảm phí đăng ký tham dự các Hội nghị, hội thảo quốc tế, khu vực, cũng như các hội nghị chuyên đề.
• Là thành viên của một cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn các kỹ sư, học giả và các nhà thầu trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình.
• Có thể tham gia vào các ủy ban kỹ thuật TC của ISSMGE (TC= technical committee), mà mục đích là để đánh giá trình độ hiện nay của nghiên cứu và thực hành trên thế giới trong từng lĩnh vực khoa học kỹ thuật cụ thể; thúc đẩy đối thoại giữa các kỹ sư hành nghề địa kỹ thuật và các học giả; đối chứng thông tin và phổ biến các thành tựu. Các thành viên của Uỷ ban kỹ thuật (TC) tham gia vào các cuộc thảo luận và hội nghị chuyên đề; chuẩn bị/xuất bản các báo cáo tổng quan; đánh giá các tài liệu nghiên cứu hiện có trong từng lĩnh vực khoa học kỹ thuật; tổ chức và tham dự các hội nghị chuyên ngành và các tiểu ban.
• Nhận được một bản sao điện tử báo cáo thường kỳ ISSMGE Bulletin (6 số trong một năm) thông qua VSSMGE.
• Được chỉ định làm chủ tịch tiểu ban, điều hành chương trình thảo luận hay giảng bài chuyên đề (Keynote lecture speakers) tại các hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực.
• Đóng góp vào các hoạt động quốc tế thông qua các bài giảng viên tại các Hội thảo quốc tế ISSMGE (trước đây gọi là bài giảng Touring).
• Hỗ trợ các hội nghị kỹ sư trẻ địa kỹ thuật “bằng cách tham gia như là một giảng viên quốc tế và khu vực tại các Hội nghị Địa kỹ thuật kỹ sư trẻ.
• Tham gia các hội nghị ISSMGE như một đại biểu, hoặc “người chủ trì” (tùy thuộc vào sự hỗ trợ của Hội quốc gia của bạn).

Phùng Đức Long
Chủ tịch Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam.

E-mail: [email protected]