Hợp tác quốc tế

Trưởng ban: Phùng Đức Long, số điện thoại: 0904 188 117, địa chỉ mail: [email protected]

Chức năng:

  • Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam (VSSMGE) là thành viên của Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Thế giới (ISSMGE), https://www.issmge.org/, từ năm 1985. VSSMGE là hội viên tích cực của ISMGE và tham gia các hoạt động của ISSMGE. Số hội viên quốc tế của VSSMGE tăng từ 30 (năm 2014) lên 79 vào năm 2023. Các hội viên quốc tế của VSSMGE đã tham gia 19 Tiểu ban kỹ thuật (TC= Technical Committee) của ISSMGE, https://www.issmge.org/committees/technical-committees.
  • VSSMGE đã tham gia dự án Heritage Time Capsule của ISSMGE. Time Capsule có thể hiểu là viên nang thời gian. Dự án Heritage Time Capsule (HTC) được Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình thế giới (ISSMGE) khởi động vào năm 2020 nhằm nắm bắt các vấn đề trong quá khứ, hiện tại và tương lai trong thực tiễn Địa kỹ thuật Xây dựng thế giới. VSSMGE đã tập hợp một nhóm chuyên gia trong Hội viết về các sự kiện, hoạt động, thành tựu của Hội với các chủ đề: 1) Lịch sử & Đại hội; 2) Hội nghị Hội thảo; 3) Thành tựu trong nghiên cứu & ứng dụng; 4) Các công ty ĐKT tại Việt Nam. Toàn bộ các thông tin được viết bằng tiếng Anh, và được trình bày trên trang web của Hội với tiêu đề: “TIME CAPSULE PROJECT VIETNAM”, xem tại link https://vssmge.org/time-capsule-project-vssmge/.
  • Tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác song phương, trước hết là với hội địa kỹ thuật các nước Nhật Bản, Anh, Đài Loan, Hàn quốc, và Đông Nam Á. Hiện nay Hội đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều Hội Địa kỹ thuật quốc gia.