Tiểu ban Hội thảo & Đào tạo

  • Trưởng ban: Phan Hữu Duy Quốc / 0903 653 277
  • Phó Trưởng ban: Lê Thiết Trung / 0982 251377
  • Phó Trưởng ban: Ngô Thị Thanh Hương / 0989.207.688
  • Chức năng:
    • Tổ chức hội nghị KH thường niên của Hội vào ngày 25/3/2017. Địa điểm dự kiến: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Trong hội thảo này, Chủ tịch Phùng Đức Long sẽ phát biểu khai mạc và tôn vinh các nhà KH lão thành trong năm. Bài báo hội thảo: Kêu gọi bài từ tất cả các đơn vị trên cả nước, tuy nhiên giao nhiệm vụ các đơn vị chủ chốt mỗi đơn vị 2 bài: Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, Kiến trúc, Mỏ Địa chất, BK TP Hồ Chí Minh, BK Đà Nẵng, Công nghệ GTVT v.v. Tổng cộng có ít nhất 16 bài.
    • Tổ chức hội nghị quốc tế NAG-2017 vào tuần thứ 2 của tháng 8/2017. Dự kiến địa điểm: có thể là Đại học BK TP HCM. Sớm kêu gọi các bài viết quốc tế và trong nước.