Tiểu ban Khen thưởng

  • Trưởng ban: Nguyễn Đức Mạnh / 0904 679 768
  • Chức năng:
    • Tiến hành tôn vinh 4 nhà khoa học lão thành (Bằng khen của Hội do chủ tịch Phùng Đức Long ký).
    • Tiếp tục hoàn thành việc trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho GS Hansbo và sẽ tổ chức trao tặng vào dịp phù hợp.
    • Lập các giải thưởng ĐKT như: Luận án tốt nghiệp, Thạc sĩ, hay công trình ĐKT xuất sắc nhất trong năm. Khen thưởng Hội viên và các đơn vị xuất sắc.