Tiểu ban Khen thưởng

Trưởng ban: Đỗ Hữu Đạo, số điện thoại: 0914 000545, địa chỉ mail: [email protected]

Chức năng:

  • Hàng năm lên kế hoạch tôn vinh các nhà khoa học lão thành;
  • Lập các giải thưởng ĐKT như: các luận án sinh viên tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, hay các công trình ĐKT xuất sắc nhất trong năm. Khen thưởng Hội viên và các đơn vị xuất sắc.