Tiểu ban Hoạt động doanh nghiệp

Trưởng ban: Đào Triệu Kim Cương, số điện thoại: 0903 443493, địa chỉ mail: [email protected]

Chức năng

Kết nối Hội với các doanh nghiệp. Hội sẽ cử các chuyên gia tham gia hoạt động NCKH và hỗ trợ kỹ thuật tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động của Hội với tư cách Hội viên doanh nghiêp (corporate members). Các hoạt động chính sẽ bao gồm:

  • Quảng bá công nghệ mà doanh nghiệp hiện có đến các khách hàng;
  • Cung cấp thông tin công nghệ mới, giải pháp, công cụ v.v mà doanh nghiệp cần. Hình thức có thể là bản tin định kỳ, hội thảo, hội nghị v.v
  • Tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn qua các dự án đã và đang thực hiện;
  • Giúp đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của độ ngũ nhân sự cho công ty trong lĩnh vực địa kỹ thuật;
  • Là kênh góp ý để hoàn thiện các chính sách quản lý Nhà Nước, các quy trình, quy phạm trong lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động;
  • Hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực Địa Kỹ Thuật.