Tiểu ban Thông tin truyền thông

Trưởng ban: Đỗ Hữu Đạo, số điện thoại: 0914 000545, địa chỉ mail: [email protected]

Chức năng:

  • Đưa tin thường xuyên lên trang web của Hội, vssmge.org. Kêu gọi các đơn vị, hội viên viết bài để đăng trên trang web. Trang web mới có chức năng quản lý hội viên và cập nhật thông tin hội viên mới online;
  • Tiểu ban Thông tin truyền thông, phối hợp với tiểu ban Hoạt động Doanh nghiệp kêu gọi các doanh nghiệp quảng cáo đóng phí trên trang Web của Hội;
  • Đẩy mạnh công tác truyên thông của hội trên các mạng xã hội, đặc biệt là FaceBook;
  • Hàng năm ra 2 số Bản tin Hội (VSSMGE Bulletin) vào ngày 15/6 và 15/12. Bài viết có thể cho các nội dung của Bản tin: GÓC TRONG NƯỚC, về hoạt động của Hội; GÓC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, về công tác nghiên cứu và giảng dạy ĐKT tại Việt Nam; PROJECTS IN FOCUS, về các công trình ĐKT trong nước; GÓC QUỐC TẾ, về hoạt động quốc tế của VSSMGE, ISSMGE và các hội nước bạn; HỒI KÝ ĐỊA KỸ THUẬT, về những câu chuyện đáng nhớ trong ngành ĐKT; và CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, về những nghiên cứu mới trên thế giới, v.v. Thông tin và bài viết cho Bản tin Hội xin được gửi về địa chỉ mail [email protected].