Giới thiệu chung

Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt nam (Hội CHĐ & ĐKTCT VN), có tên tiếng Anh là Vietnamese Society for Soil Mechanics & Geotechnical Engineering (VSSMGE), được chính thức thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 1984.

Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, hoạt động phi lợi nhuận, tập hợp của các hội viên là công dân, tôt chức Việt Nam là chuyên gia hoặc hoạt động trong lĩnh vực về Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình, cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chức năng chính của Hội là tư vấn, phản biện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, cũng như bồi dưỡng nâng cao trình độ của Hội viên.

Tiền thân của Hội CHĐ&ĐKTCT VN là Tổ Cơ học đất và Nền móng ra đời từ đầu những năm 1960, hoạt động trong Ban Khoa học Kỹ thuật của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước. Ngay sau khi thành lập Tổ, theo sáng kiến của Giáo sư Bùi văn Các với sự ủng hộ của Giáo sư Trần Đại Nghĩa,lúc bấy giờ là chủ nhiệm Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước

Về hoạt động quốc tế, năm 1985, Hội CHĐ&ĐKTCT VN trở thành thành viên của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình Quốc tế (ISSMGE) với 20 hội viên cá nhân. Năm 2007, Hội CHĐ&ĐKTCT VN trở thành thành viên sáng lập Hiệp hội các Hội địa kỹ thuật Đông Nam Á (The Association of Geotechnical Societies in Southeast Asia, AGSSEA).