Hội nghị Quốc tế lần thứ 5: Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (14 – 15 tháng 12/2023)