Hội nghị Quốc tế lần thứ 5: Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (14 – 15 tháng 12/2023)

73

Thông báo số 1 của Hội nghị Quốc tế lần thứ 5: Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (14 – 15 tháng 12/2023)

Xem thêm thông tin trên website chính thức của GEOTEC HANOI 2023 tại đây.