Tiểu ban Đối nội

  • Trưởng ban: Trịnh Minh Thụ / 0904.187.880
  • Chức năng: Tham gia các hoạt động của Tổng hội Xây dựng, và Hiệp hội KHKT Việt Nam, liên hệ với các cơ quan chức năng, và các hội bạn, v.v.