Tiểu ban Tổ chức và phát triển hội viên

Hàng năm, tiểu ban Tổ chức và Phát triển Hội viên tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký thành viên, đăng ký cấp thẻ Hội từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Để công tác phát triển hội viên được thực hiện tốt, nhiệm vụ của Tiểu ban bao gồm:

  • Chủ trì phát hành các thông báo của Hội tới các Hội viên thông qua email, điện thoại và các phương tiện khác.
  • Lập danh sách và cập nhật danh sách Hội viên theo thời gian, danh sách phải có đủ email, điện thoại, đơn vị công tác của các hội viên, nếu có thêm thông tin về chuyên môn, học hàm học vị, kinh nghiệm làm việc, … thì cần bổ sung ghi đầy đủ để Hội có thể sử dụng cho các nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội sau này.
  • Tiến hành làm thẻ hội viên cho các hội viên chưa có thẻ và cho các hội viên mới. Việc lập danh sách làm thẻ hội viên mới sẽ được tiến hành theo từng đợt (danh sách thẻ hội viên ghi đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, email, điện thoại, facebook, học hàm học vị, chuyên môn sâu, và ảnh thẻ phải đảm bảo độ sáng, nét để lên thẻ cho đẹp). Công việc này Tiểu ban TC&PTHV phải đôn đốc, kiểm soát cho chặt chẽ và có trách nhiệm.
  • Ra thông báo gửi tới các đơn vị về việc kết nạp hội viên, thu hội phí và làm thẻ hội viên.
  • Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chấp hành Hội.

Trong trang web mới của Hội, www.vssmge.org, có chức năng quản lý hội viên và đăng ký hội viên mới online. Mỗi hội viên đã đóng hội phí đầy đủ sẽ có password truy cập vào danh sách hội viên toàn quốc để có thể lấy thông tin (địa chỉ, mail, điên thoại) của các hội viên; truy cập thư viện online và download miễn phí các tài liệu, v.v. Chức năng này sẽ cho phép Hội phát triển hội viên mới mạnh mẽ hơn.