Tiểu ban Tổ chức và phát triển hội viên

Trưởng ban: Nguyễn Anh Dũng, số điện thoại: 0904 116550, địa chỉ mail: [email protected]

Chức năng: 

Hàng năm, tiểu ban Tổ chức và Phát triển Hội viên tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký hội viên cá nhân. Để công tác phát triển hội viên được thực hiện tốt, nhiệm vụ của Tiểu ban bao gồm:

  • Chủ trì phát hành các thông báo của Hội tới các Hội viên thông qua email, điện thoại và các phương tiện khác;
  • Lập danh sách và cập nhật danh sách Hội viên theo thời gian, danh sách phải có đủ email, điện thoại, đơn vị công tác của các hội viên, nếu có thêm thông tin về chuyên môn, học hàm học vị, kinh nghiệm làm việc, … thì cần được bổ sung ghi đầy đủ để Hội có thể sử dụng, ví dụ cho các nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội;
  • Ra thông báo gửi tới các đơn vị về việc kết nạp hội viên, thu hội phí và làm thẻ hội viên.
  • Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chấp hành Hội.

Trong trang web của Hội, www.vssmge.org, có chức năng quản lý hội viên và cập nhật thông tin cá nhân online. Mỗi hội viên đã đóng hội phí đầy đủ sẽ có password truy cập vào danh sách hội viên toàn quốc để có thể lấy thông tin (địa chỉ, mail, điên thoại) của các hội viên khác; truy cập thư viện online và download miễn phí các tài liệu, v.v. Chức năng này sẽ cho phép Hội phát triển hội viên mới mạnh mẽ hơn. Chức năng này hiện nay chưa hoàn thiện nên có những trục trặc nhất định. Mong các hội viên thông cảm.