Ban Biên tập Website

  1. GS.TS. Trịnh Minh Thụ (Phó hiệu trưởng ĐH Thuỷ Lợi HN) — Tổng Biên tập
  2. TS. Đỗ Hữu Đạo (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) — Trưởng ban Truyền thông
  3. Nguyễn Anh Đức (Outline Design) — Webmaster
  4. TS. Vũ Anh Tuấn (Học viện Kỹ thuật Quân sự) — Trưởng ban BT Chi Hội miền Bắc
  5. TS. Đỗ Hữu Đạo (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) — Trưởng ban BT Chi Hội miền Trung
  6. Lâm Minh Viễn (Kỹ sư, Công ty Vina Mekong, TP HCM) — Trưởng ban BT Chi Hội miền Nam