Tài liệu Đại hội VSSMGE toàn quốc nhiệm kỳ 2016 – 2020

Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam là Hội chuyên ngành hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình. Năm 1960, tổ học thuật Cơ học đất và Kỹ thuật nền móng, tiền thân của Hội ra đời. Ngày 25 tháng 12 năm 1984, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình Việt Nam chính thức được thành lập. Năm 1985, Hội CHĐ & ĐKTCT VN trở thành thành viên của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình Quốc tế (ISSMGE), là tổ chức lớn nhất về cơ học đất, nền móng và địa kỹ thuật trên thế giới. ISSMGE bao gồm các hội cơ học đất và địa kỹ thuật của nhiều quốc gia.

Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) tổ chức Đại Hội toàn quốc lần này nhằm tổng kết các hoạt đông của Hội trong giai đoạn 2010-2015, cũng như thống nhất phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2016-2020. Nhiệm kỳ tới, hoạt động KHKT của Hội sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt công tác tổ chức các hội thảo khoa học và khóa học chuyên sâu cho Hội viên. Hợp tác khoa học giữa Hội và các doanh nghiệp sẽ đặc biệt được coi trọng. Tại Đại hội, công tác tổ chức Hội được thảo luận rộng rãi và Ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ được bầu ra.

Tài liệu truyền thông

Restricted Content / Members Only

Bạn không xem được nội dung này bởi vì nó được giới hạn cho Hội viên. Vui lòng hoặc Register để xem nội dung này..

Bài viết của hội viên danh dự

Restricted Content / Members Only

Bạn không xem được nội dung này bởi vì nó được giới hạn cho Hội viên. Vui lòng hoặc Register để xem nội dung này..

Tạp chí Xây dựng

Restricted Content / Members Only

Bạn không xem được nội dung này bởi vì nó được giới hạn cho Hội viên. Vui lòng hoặc Register để xem nội dung này..

Văn kiện Đại hội NK 2016 – 2020

Restricted Content / Members Only

Bạn không xem được nội dung này bởi vì nó được giới hạn cho Hội viên. Vui lòng hoặc Register để xem nội dung này..

Các báo cáo khoa học

Restricted Content / Members Only

Bạn không xem được nội dung này bởi vì nó được giới hạn cho Hội viên. Vui lòng hoặc Register để xem nội dung này..