Hat-type SSP); retaining wall; interlock integrity; reduction factor.Cọc ván thép kiểu Mũ (gọi tắt