Tiểu ban Hợp tác phát triển

  • Trưởng ban: Phạm Thành Năm / 0912 721 850
  • Chức năng:
    • TB hoạt động tại các sự kiện của VSSMGE, đồng thời tạo ra các nhà tài trợ đồng hành với các hoạt động của Hội, ví dụ các hoạt động KHKT, xã hội, quảng cáo trên trang Web, các phần thưởng trong các cuộc thi, v.v.
    • Kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho hai hội thảo chính trong năm, lên kế hoạch về triển lãm gian hàng hay các hoạt động của các nhà tài trợ trênWeb ….