Videoclip về Prof. Sven Hansbo tại Việt Nam

Videoclip về Prof. Sven Hansbo tại Việt Nam

Biên tập: TS. Phùng Đức Long

1979, Thăm và làm viêc tại IBST, Hà Nội.

1992, Bài giảng keynote tại Hội nghị khoa hoc về Công nghệ mới
trong Địa kỹ thuật công trình, Hà Nội.

2006, Thăm và làm việc tại IBST và Hội CHĐ & ĐKT CTVN, Hà Nội.

2011, Bài giảng keynote tại Hội nghị Quốc tế đầu tiên
GEOTEC HANOI 2011.

2013, Bài giảng danh dự và Bài giảng keynote tại Hội nghị quốc tế
lần thứ hai GEOTEC HANOI 2013.