Hat-type SSP); tường chắn; tai nối liền khóa; hệ số triết giảm