Đỗ Hữu Đạo

Đỗ Hữu Đạo

Giảng viên chính, Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay). (Senior Lecturer: Faculty of Bridge and Road Engineering - The University of Science and Technology - Danang Unversity)Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật xây dựng (từ 2015) (Head of Division Basic Civil Engineering & Geotechnics) Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng và Tư vấn kỹ thuật Nền móng công trình (từ 2015) (Vice Director of The Center research, application and consultancy of foundation engineering & construction) VSSMGE Member, ISSMGE Member - Ủy viên VSSMGE. Phó tổng thư ký Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam - VSSMGE (2016-2020) (Vice General Secretary Vietnamese Social of Soil Mechanic and Geotechnical Engineering - VSSMGE) Associate Fellow – Asean Academy of Engineering and Technology - AAETAF, 21st, July 2012